Ηλεκτρονικά τσιγάρα και αποτελέσματα στη μαιευτική: μια δυνητική μελέτη παρατήρησης
Στόχος: Η σύγκριση μαιευτικών αποτελεσμάτων και κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων μεταξύ χρήστριων ηλεκτρονικών τσιγάρων, καπνιστριών τσιγάρων και μη καπνιστριών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Σχεδιασμός: Δυνητική ομαδική μελέτη παρατήρησης.

Τόπος: Μια μεγάλη αστική μαιευτική κλινική όπου γεννιούνται περίπου 8.500 βρέφη το χρόνο.

Πληθυσμός: Έγκυοι γυναίκες που ακολουθούν προγεννητική φροντίδα

Μέθοδοι: Προσδιορίστηκαν δυνητικά χρήστριες ηλεκτρονικών τσιγάρων κατά την περίοδο του ιστορικού των ραντεβού τους. Προγεννητικά και μητρικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά των εγκύων καπνιστριών και των μη καπνιστριών. Διεξήχθη πολλαπλή ανάλυση υλοτεχνικής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών και του βάρους κατά τη γέννηση.

Κύριες μετρήσεις αποτελεσμάτων: Βρεφικό βάρος γέννησης, κύησης προς τον τοκετό, εμφάνιση χαμηλού βάρους γέννησης.

Συμπεράσματα: Συνολικά 218 γυναίκες που έκαναν αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και 195 γυναίκες που έκαναν διπλή χρήση, ηλεκτρονικό και κανονικό τσιγάρο, γέννησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οι χρήστριες ηλεκτρονικού τσιγάρου προέρχονταν από υψηλότερα κοινωνικό – οικονομικά στρώματα σε σχέση με τις καπνίστριες. Τα βρέφη που γεννήθηκαν από χρήστριες ηλεκτρονικού τσιγάρου είχαν μέσο όρο βάρους 3470 g (±555 g), το οποίο ήταν παρόμοιο με αυτό των μη καπνιστριών (3471± 504 g, P = 0,97) και σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των καπνιστριών (3166± 502 g, P <0,001 ). Οι κύριες γραμμές διαγραμμάτων των γεννήσεων από χρήστριες ηλεκτρονικών τσιγάρων ήταν παρόμοιες με αυτές των μη καπνιστριών (στο 51ο εκατοστημόριο έναντι του 47ου εκατοστημόριο, P = 0,28) και σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των καπνιστριών (27ο εκατοστημόριο, P <0,001). Οι γυναίκες που έκαναν διπλή χρήση παρουσίασαν μέσο όρο βάρους γέννησης και γραμμών διαγραμμάτων παρόμοιο με αυτό των καπνιστριών.

Συμπέρασμα: Το βάρος γέννησης των βρεφών που γεννιούνται από χρήστριες ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι παρόμοιο με εκείνο των μη καπνιστριών και σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των καπνιστριών τσιγάρων. Όσες έκαναν διπλή χρήση ηλεκτρονικών και κανονικών τσιγάρων παρουσιάζουν βάρος γέννησης των βρεφών παρόμοιο με εκείνες των καπνιστριών.
Καταλήγουμε να έχουμε ως κύρια ευρήματα τα εξής: Οι έγκυοι γυναίκες που κάνουν αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων φαίνονται να αποτελούν έναν ξεχωριστό πληθυσμό από αυτόν που καπνίζει τσιγάρα.

Διαπιστώσαμε ότι οι αποκλειστικές χρήστριες ηλεκτρονικών τσιγάρων έχουν μωρά με παρόμοιο βάρος γέννησης με αυτά των μη καπνιστριών. Σε σύγκριση με τις καπνίστριες, οι χρήστριες ηλεκτρονικών τσιγάρων είχαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης χαμηλού βάρους γέννησης στα βρέφη.

πηγή :

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1471-0528.16110

error: Το περιεχόμενο του ιστότοπου προστατεύεται και απαγορεύεται η αντιγραφή του!